HANDELSBETINGELSER

Handelsbetingelser for: EK Design Amalievej 20, 1875 Frederiksberg. CVR: 39749696

1. Generelt

1.1. ”Parterne” anvendes som betegnelse for både EK Design og Kunden. Nærværende Generelle Betingelser omtales i det følgende som ”Betingelserne”. 1.2. Enhver mellem EK Design og Kunden individuelt skriftligt indgået aftale, hvor EK Design for Kunden skal præstere en ydelse mod betaling omtales i det følgende som ”Aftalen”. Dette gælder uanset om der måtte være tale om en eller flere aftaler. 1.3. Er der modstrid mellem Betingelserne og Aftalen, har vilkårene i Aftalen forrang. Betingelserne kan i øvrigt kun fraviges ved skriftlig aftale Parterne imellem. 1.4. Betingelserne kan ændres ensidigt af EK Design med 30 dages varsel. De til enhver tid gældende Betingelser findes på: https://www.ekdesign.dk/handelsbetingelser/ 1.5.EK Design er i tilfælde af salg, fusion, fission eller anden overdragelse af hele eller dele af EK Design’s forretning berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Betingelserne og Aftalen til tredjemand uden indhentning af Kundens samtykke.

2. Immaterielle rettigheder

2.1. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende EK Designs ydelser, herunder patenter, design, varemærker, ophavsret ol., tilhører EK Design. Dette gælder både immaterielle rettigheder opstået før, under og efter parternes samarbejde, og Kunden opnår på ingen måde ret til anvendelsen af sådanne immaterielle rettigheder tilhørende EK Design.

3. Pris og betalingsbetingelser

3.1. Alle produkter faktureres forud på dagen ved aftaleindgåelse. Den løbende optimering faktureres enten månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt forud alt efter produkttype og aftale. 3.2. Faktura udstedt af EK Design forfalder til betaling 8 dage fra fakturadato. (Netto 8 dage). 3.3. Ved for sen betaling pålægges Kunden rykkergebyr på op til 100 kr. pr. rykkerrunde. Har betaling ikke fundet sted efter rykkergebyrer, pålægges et kompensationsgebyr på 310 kr. 3.4. EK Design er berettiget til uden varsel at holde sin ydelse tilbage og/eller ophæve aftalen i tilfælde af betalings misligholdelse. 3.5. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, faktureres ikke med mindre, andet er aftalt. 3.6. Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms. 3.7. Ved manglende betaling overføres udestående til vores en samarbejdspartner, som forestår rykkerproces og efterfølgende indkrævning. 3.8. Ved køb af serviceydelser hos EK Design, er der ingen fortrydelsesret, eftersom ydelsen ikke kan returneres. Der henvises til forbrugeraftalelovens § 20, stk. 3 (2).

4. Varighed og ophør

4.1. Varigheden fremgår af Aftalen mellem Parterne. 4.2. Er varigheden ikke fastsat i Aftalen, kan Parterne hver især opsige samarbejdet med 30 dages varsel til udløbet af en måned. Opsigelse skal ske skriftligt. 4.3.  Et abonnement er bindende fra datoen specificeret i den tilhørende aftale eller faktura. Efter bindingsperioden kan aftalen opsiges med en måneds varsel forud for skæringsdatoen for aftalen defineret i det oprindelige aftalegrundlag eller faktura. Eksempel: Løber din aftaleperiode fra d. 15. til d. 15. hver måned, så kan den opsiges med en måneds varsel før d. 15 i en given måned. 4.4. Kunden kan til enhver tid opsige abonnementsaftalen, men skal dog fortsætte betalingen til bindingsperiodens udløb. 4.5. EK Design forbeholder sig retten til, til enhver tid og med øjeblikkelig virkning, at annullere en aftale og dermed lukke en kundes aktiviteter, såfremt der foreligger argumenter eller beviser for, at kunden har forbrudt sig mod denne aftale. Kunden er i så fald fortsat ansvarlig for at betale for hele den aftalte periode.

5. Ansvar og hæftelsesbegrænsning

5.0 Generelt 5.1. Med de modifikationer der fremgår nedenfor er EK Design erstatningsansvarlig overfor Kunden efter dansk rets almindelige regler. 5.2. EK Design er ikke ansvarlig overfor Kunden for tab, mangler eller forsinkelse der skyldes tredjemands forhold. Det være sig f.eks., men ikke begrænset til, nedbrud eller fejl hos underleverandører, søgemaskiner, medier eller digital infrastruktur. 5.3. EK Design er ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill. 5.4. EK Design bestræber sig på at overholde enhver retlig regulering og vil aldrig bevidst råde Kunden til markedsføringstiltag der er i strid med nogen form for love, regler eller 3. mands rettigheder. 5.5. Kunden er selv ansvarlig i alle henseender for lovligheden af indholdet af egne hjemmesider, apps og lignende, og EK Design påtager sig intet ansvar for dette indhold, uanset om EK Design måtte have medvirket til markedsføringen heraf eller ej. 5.6 Force Majeure 5.6.1. EK Design er ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som skyldes force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. 5.6.1. Som force majeure anses forhold, der er uden for EK Designs kontrol, og som EK Design ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Force majeure kan eksempelvis være, men er ikke begrænset til, hacker- eller virusangreb, nedbrud på elektricitets- eller telekommunikationsnetværk, usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

6. Markedsføring

EK Design har ret til vederlagsfrit at anvende Kundens navn og logo som reference på sin hjemmeside og i sit markedsføringsmateriale i øvrigt.

7. Tavshedspligt

Parterne forpligter sig til at behandle de ikke-offentligt tilgængelige oplysninger Parterne giver hinanden adgang til fortroligt, til at beskytte dem mod uautoriseret adgang og til ikke at videregive dem til uvedkommende.

8. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Parterne som udspringer af disse Betingelser, Aftalen eller Parternes samarbejde i øvrigt er i alle henseender underlagt dansk ret, og skal afgøres ved Retten i Aarhus som værneting i 1. instans.

9. Persondatabehandling

9.1. Der henvises til vores Databehandleraftale